Gracjaa

183 teksty – auto­rem jest Grac­jaa.

Rozkocham życie w nas

de­likat­nie
unoszę każde słowo
by poczuć przed­smak nieba

i układam ci je w sercu
by głębią mogły prze­nikać

w od­cieniach wiosny
nie spłoną zawstydzeniem
bo jak zmar­szczki są ponętne
gdy je zmysłowo do­tykasz

a jeśli wym­kną się cenzurze
by pożąda­niem wy­pełnić czas
z cichych szeptów ułożę codzien­ność
i zos­ta­wię je na moich ustach

byś sięgał po nie jak po kromkę chleba

gdy roz­kocham życie...
- w nas 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 11 marca 2013, 22:55

Oczom z moich oczu

już od siebie nie uciekam
w ciszę wychy­loną za okno

bo jesteś…
w krótkim imieniu do przejścia
i mam o krok mniej do ciebie
by z tobą dzielić je­den od­dech
między rzeźbą ust a do­tykiem

i lu­bię gdy jes­teś życiodajną rosą
w og­rodzie sprag­nione­go serca
gdy gład­kość skóry przenikasz

by wśród szeptów uskrzydlonych
oczom z moich oczu

- skraść niepow­tarzal­ne kocham 

wiersz
zebrał 46 fiszek • 7 marca 2013, 18:19

Wiosną słowa drżą najpiękniej

codzien­nie każde słowo
roz­pi­sujesz na zap­rosze­nie
by moim jes­tem znaczyć swo­je życie
i z da­leka od zgiełku miast
na naszej ław­ce do przygarnięcia
wy­puścić spod po­wiek wiosnę

niech bos­kim pięknem
ser­ca w niebie kołysze

i już w przedsieniach
dzielisz się kromką sub­telnych słów
by zam­knąć us­ta wczo­raj­szym dniom
z pajęczyn cza­su prze­ganiasz zimę
uwal­niasz mo­tyle pragnień
by nie ut­knęły w marzeniach

dla­tego wiosną…
- słowa tak drżą 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 2 marca 2013, 19:20

Puenta istnienia

lu­bię prze­suwać pal­ce
po twoich ciepłych słowach
gdy zacza­rowa­nego dzi­siaj - czekam
i gdy nies­fornym języ­kiem
po­budzasz bez­kresną wyob­raźnię
szu­kając we mnie swo­jego istnienia

i choć słowa sycą
wciąż jes­tem ich głod­na
jak roz­marzo­nych oczu przed snem
gdy roz­przes­trze­niasz się we mnie

dla­tego pisz mi siebie w rozebraniu
bądź chwilę za wcześnie i zacza­ruj dzień
tym co we mnie urze­ka cię zmysłowo

a kocham…
- puentą is­tnienia się stanie 

wiersz
zebrał 44 fiszki • 23 lutego 2013, 22:22

W białych witrażach...

dopóki jeszcze
gwiaz­dy skrzą się pod sto­pami
roz­bierz mnie z ulot­ności płatków

prze­cież lu­bisz jak śnieg pada…

w wy­moszczo­nym białym puchu
między od­dechy wpleć pragnienie
układając biod­ra w miękkie kształty

zmor­duj całowa­niem i uracz sobą
uwiel­bieniem roz­gość się we mnie
i w naj­ciep­lej­sze wkrocz szczegóły
odśnież je z wir­tuozyjną pieszczotą

aż zat­racę siebie…
- w białych wit­rażach natury 

wiersz
zebrał 40 fiszek • 21 lutego 2013, 00:06

Kilka słów do spełnienia...

gdy cisza
tęsknotą na us­tach osiada
lu­bię na­dawać miękkość twoim słowom
by każdą szcze­linę ciała wy­pełniły

i lu­bię jak tętnią w tańcu pragnień
gdy ba­raszku­jesz we mnie
łaknąc pro­mieni słońca na mo­jej szyi

i choć cza­sem
ze zdzi­wienia prze­cieram oczy
za­kamar­ki duszy me­lan­cho­lią ścielę

by nie zab­rakło słów do spełnienia nocy

prze­cież naj­piękniej…
- w twoich ra­mionach dnieję 

wiersz
zebrał 41 fiszek • 17 lutego 2013, 18:18

Wyszeptane czerwienią...

w dziura­we ręce
łapię płat­ki śniegu
słońce uda­je że go nie ma 
i na­wet chmu­ry wy­raźnie zziębnięte

a ja oczy ot­wieram na ciebie
- i cze­kam aż przyjdziesz

do­tykiem we włosach tak jak lubię
i us­ta wyszep­ta­ne czer­wienią
języ­kiem tęskno­ty ot­worzysz
aż bez umiaru się w to­bie pogubię

i wyczy­tasz niebo w moich oczach

a gdy na pier­si zadrżą ko­ron­ki
za­bierz mnie proszę do domu

i kochaj…
- tak nies­krom­nie kochaj 

wiersz
zebrał 42 fiszki • 14 lutego 2013, 00:00

Dzisiaj na jutro...

słońce bla­de z niewys­pa­nia
zagląda w mo­je oczy
życie zaczy­na się - dzi­siaj na jut­ro

i niez­wykły błękit wchłaniam

a ty na pa­mięć znów chcesz mnie znać
- nie dając wyt­chnienia ustom

i łaknąc bos­kiego piękna
roz­kwi­tam jak kwiat w tańcu pragnień
zniewa­lającym szep­tem zmysły budzę
da­rem życia nasączam chwi­le dnia

i dzi­siaj na jutro…
- zdu­miewam tak jak lubisz 

wiersz
zebrał 43 fiszki • 8 lutego 2013, 20:01

Bliżej niż myślisz...

sma­kuję krop­le cza­su
które jak płat­ki śniegu
dreszczem to­pią się na us­tach

i w tej białej melancholii
prze­siąkam do głębi ser­ca
i jes­tem te­raz bliżej niż myślisz

- bez pośpie­chu układam uczu­cia

słowa do­bieram subtelnie
byś głod­nym us­tom ich nie wzbraniał
gdy znów niebem sta­nie się ziemia

od­dycham twoim sercem
wzruszo­na niez­wykłą ma­gią pragnień
i wiem, że…

- bez ciebie życia nie ma 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 3 lutego 2013, 17:35

Wyspy szczęśliwe...

bielą od­liczają się dni i noce
wiatr cicho szu­mi prob­le­mami
a ja twarze tęskno­ty za­mykam w sobie

i idę do ciebie we śnie
by szyb­ciej do­konał się cud
codzien­ności naszych objęć

gdy roz­to­pię się w to­bie - por­cja­mi

w zas­pach no­cy od­kry­jesz mo­je ciało
chci­wie całowa­ne aż po dreszcze
ugładzisz spląta­nia dłoni niemożli­we
których tak dot­kli­wie brakowało

ale za­nim sen swój wyśnię
pop­roszę jeszcze je­den raz

odśnież wys­py me­go ciała…
- szczęśliwe 

wiersz
zebrał 39 fiszek • 13 stycznia 2013, 18:18

Gracjaa

Cokolwiek zamierzasz zrobić, o czymkolwiek marzysz - zacznij działać. Śmiałość zawiera w sobie geniusz, siłę i magię... Johann Wolfgang Goethe Największą słabością większości ludzi jest wahanie, czy powiedzieć o swojej miłości innym ludziom, gdy jeszcze żyją... Orlando Battista ...nie wahaj się, nie czekaj, zrób to teraz... Niektóre marzenia można dotknąć. Tylko trzeba się na nie odważyć... WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE. Teksty zamieszczane na tej stronie należą do autora. Kopiowanie, przedrukowywanie, bądź wykorzystywanie całości lub ich fragmentów bez zgody właściciela praw autorskich zabronione !!! Odtwórz

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Gracjaa

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność